ریانس……………………………………………………………………..492-18-4-2حداکثر کردن مطلوبیت……………………………………. ……………………………..502-18-5-نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس……………………………………………………522-18-6-نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط………………………..532-18-7-نرخ بهینه پوشش میانگین………. ……………………………………………………. ….542-18-8-نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته…………………………………….542-18-9-نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته…………………………………552-18-10-نرخ پوشش شارپ………………………………………………………………. ………..562-18-11-پوشش ریسک ایستا و پویا………………………………………………………………..572-19-منافع پوشش ریسک……………………………………………………………………….57فصل 3-روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………..643-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….653-2-سریهای زمانی و ویژگی های آنها………………………………………………………..653-2-1-مانایی و نامانایی……………………………………………………………………………..653-2-2-همجمعی……………………………………………………………………………………….663-3-ارائه مدل………………………………………………………………………………………673-3-1-روش حداقل مربعات معمولی……………………………………………………………..713-3-2-روش خودرگرسیونی برداری……………………………………………………………..743-3-3-روش تصحیح خطا برداری……………………………………………………………….743-4-مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی مدل ها……………………………………………….773-5-بررسی اثر سررسید و افق زمانی پوشش ریسک……………………………………….78فصل 4-تخمین و برآورد مدلها814-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….824-2-تخمین مدل…………………… …………. ………………………………………………..834-2-1روش اول مدل سنتی کلاسیک ols……………………………………………………..834-2-2روش دوم خودرگرسیون برداری……………………………………………………….844-2-3روش سوم مدل تصحیح خطای برداری…………………………………………………914-2-3-1-بررسی مانایی متغیرها و آزمون همجمعی ………………………………………………914-2-3-2-آزمون ریشه واحد برای مانایی متغیرها……………………………………………………914-2-3-3-آزمون همجمعی…………………………………………………………………………….924-3-کارایی نرخهای پوششی……………………………………………………………………99فصل 5-نتیجه گیری1025-1-پیشنهادت…………………………………………………………………………………….1035-2-توصیه بیشتر جهت مطالعه بیشتر………………………………………………………. ….104پیوستها………………………………………………………………………………………..142فهرست منابع………………………………… ……………………………………………….105
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه جدول (2-1) : تقسیم بندی مشتقات………………………………………………………………..38
جدول (2-2) : نرخ های پوششی ایستا………………………………………………………………56
جدول (2-3) : مطالعات انجام شده در زمینه مطالعات انجام شده داخلی و خارجی…….61
جدول(4-1): تخمین روش حداقل مربعات معمولی……………………………………………..83
جدول (4-2): آزمون ریشه واحد در سطح…………………………………………………………85
جدول (4-3) : آزمونهای همجمعی جوهانسن – جوسیلیوس…………………………………93
جدول (4-4) : تخمین مدل تصحیح خطا…………………………………………………………..96
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان شماره صفحهنمودار (4-1): همبستگی قراردادهای نقد و آتی………………………………………………………………….82
عنوان: بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بوده است.
یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1389- 1390 استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.
واژگان کلیدی: قراردادآتی، ریسک سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، ابزار مشتقه ، قیمت نقدی ،کارائی پوشش ریسک
1-1- مقدمه
یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در اقتصاد، سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی و زیر بنایی بوده و عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد. علاوه بر عوامل تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری و مدیریت، تامین سرمایه های مالی از عوامل
مهم رشد، بقاء و پایداری عوامل تولیدی ( صنعت و بازرگانی و بخشهای تولیدی ) بوده که بدون این مهم تخصیص منابع به راحتی انجام نمی شود.
کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی (زیر بنایی) برای کسب و کار می باشد که این امر با دخالت دستگاههای دولتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های کوچک و به دست آوردن وجوه و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها به عنوان یک مساله جدی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مهم بوده و از این طریق امکان پذیر می باشد.
اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، واحدهای تولیدی از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارها هرگز به موفقیت نخواهند رسید.
بررسی و پرداختن به روشهای جدید مالی با استفاده از ابزار مشتقه مانند صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک جعاله، صکوک مزارعه، صکوک مساقات و قرارداد آتی راههایی جهت دستیابی به وجوه مورد نیاز بنگاههای تولیدی می باشد.
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات ابزارهای مالی جدید ( قراردادهای آتی ) در بورس اوراق بهادار با بکارگیری روشهای آماری رگرسیون و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و OLS ، VAR، ECM در سه حالت پوششی،