جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3 -2) تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………69
3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………72
3-4) تکنیک تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-5) ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-6)پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-7) اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-8) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………76 3-9) واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-10) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………76
3-11) حجم نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….76
3-12) فنون تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….77
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-2 ) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-3 ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….84
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….87
محدودیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-3: میزان آلفاکرونباخ گویه ها……………………………………………………………………………………………………..75
جدول 2-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………79
جدول3-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سن…………………………………………………………………80
جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی………………………………………………………..81
جدول5-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات…………………………………………………………..82

جدول6-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد ترم های گذرانده……………………………………………….83
جدول7-4: آزمون فرضیه ی اول…………………………………………………………………………………………………………….84

جدول 8-4: آزمون فرضیه ی دوم…………………………………………………………………………………………………………….85
جدول9-4: آزمون فرضیه ی سوم……………………………………………………………………………………………………………85
جدول10-4: آزمون فرضیه ی چهارم………………………………………………………………………………………………………86

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1) شرح و بیان مساله پژوهشی:
تکنولوژی یکی از عناصر ضروری و نه کافی برای توسعه یک کشور است. چنانچه یک کشور بخواهد از مزایای تکنولوژی برگزیده به بهترین وجه بهره مند شود، سایر عناصر نیز بایستی به درستی به خدمت گرفته شوند(جیمز استوور، 1375 : 124-123). “تکنولوژی اطلاعات” نیز یکی از این عناصری است که بدون آن آهنگ توسعه کند وپیشروی سایر شرایط اصولا توسعه ای مشکل خواهد بود. هر چند “تکنولوژی اطلاعات” اصطلاحی است جدید، از لحاظ مفهومی قدمت آن به اشتیاق انسان به برقراری ارتباط می رسد(بهان و هولمز، 1377 : 5) . در دو دهه 1980 و 1990 میلادی جهان شاهد وقوع تغییر های بنیادین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است . از عصر جدید، با نامهای عصر “انفجار اطلاعات” و “دهکده جهانی” یاد شده است. در حقیقت، فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی موتور اصلی جهانی شدن بوده و تمام ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است که این تکنولوژی ها شامل مجموعه وسیع و گوناگونی از فناوریها (اینترنت، ماهواره، تلفن همراه، تلویزیونهای کابلی، کامپیوتر های خانگی و ویدیو) است که برای برقراری ارتباط بین انسانها (فرستادن و دریافت انواع پیامهای کلامی، تصویری، صوتی) و نیز برای تولید، انتشار، ذخیره و بازیابی اطلاعات به کار می رود(سردارنیا، 1386 :105-104). به عبارت دیگر تکنولوژی های نوین ارتباطی- اطلاعاتی ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار، رسانه ها و حتی سیستم های پخش و توزیع اطلاعات و محتوا را شامل می شود. چنانکه گفته شد تکنولوژی های فوق سابقه ای طولانی دارند اما ظهور و رواج بسیار سریع دستگاههایی نظیر رادیو، تلویزیون، تلفن، کامپیوترهای شخصی، ویدئو، ماهواره های مخابراتی و ارتباطی، اینترنت، و نظایر آنها را باید پدیده ای متعلق به دهه های اخیر دانست(منتظر قائم ، 1381 : 229). عامل اطلاعات چنان زندگی بشر را دگرگون ساخته، که از آن به عنوان ویژگی تعریف کننده “جهان نو” یاد می کنند و بسیاری از نگاهها متوجه “اطلاعات محور” شدن حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است(سردارنیا،1386: 105). انقلاب تکنولوژی