حتی ممکن است منجر به بروز بیماری های روان تنی شود. با شناخت این موضوع و پیامدهای آن می توان به سلامت خانواده و در نتیجه به سلامت جامعه کمک بزرگی کرد.
در نهایت شناخت بهتر علل طلاق عاطفی و رابطه آن با سازگاری می تواند نتایج مهمی برای زوجین و خانواده ها به بار آورد و با شناسایی این علل و تاثیرات در رفع به موقع این مشکل اقدام کرد. پس از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای طلاق عاطفی و تأثیر آن بر سازگاری افراد درگیر در این پدیده (زنان و کودکان) می باشد، نتایج حاصله از اهمیت ویژ ه ای برای زوجین، خانوادهها و مشاوران خانواده و دستاندرکاران برنامهریزی مربوط به امور خانواده برخوردار است.

1-5- پرسشهای تحقیق
از آنجائیکه در خصوص موضوع پژوهش حاضر پیشینه و مباحث نظری مرتبطی وجود ندارد از این رو به جای ارائه فرضیه به طرح پرسش پرداخته می شود.
پرسش شماره 1: آیا بین سازگاری زنانی که طلاق رسمی گرفته اند و زنانی که درگیر طلاق عاطفی هستند تفاوت وجود دارد؟
پرسش شماره 2: آیا بین سازگاری کودکانی که والدین آنان طلاق رسمی گرفته اند و کودکانی که والدین آنها درگیر طلاق عاطفی هستند تفاوت وجود دارد؟

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
متغیرهای این تحقیق عبارتند از:سازگاری،طلاق عاطفی، طلاق رسمی
1-6-1- تعریف نظری متغیر سازگاری: منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط میان خود و محیط است به نحوی که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت قایق خارجی امکان پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که فرد باید هدف های خود را با توجه به چارچوب های اجتماعی- فرهنگی تعقیب کند(راجرز18، ????).
1-6-2- تعریف عملیاتی سازگاری: در این پژوهش سازگاری زنان نمره ای است که آنان از مقیاس پرسشنامه سازگاری بل بدست می آورند وسازگاری کودکان نمره ای است که کودک از مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی(DASS) لایبوند و لایبوند و مقیاس پرخاشگری باس و پری بدست می آورد.
1-6-3- تعریف نظری طلاق رسمی: طلاق رسمی به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است.
1-6-4- تعریف عملیاتی متغیر طلاق رسمی: در این پژوهش طلاق رسمی متغیر مستقل بوده و منتسباست بهافراد که طلاق خود را بطور قانونی ثبت کرده اند.
1-6-5- تعریف نظری متغیر طلاق عاطفی: ماری باون مفهومی بنام طلاق عاطفی که فاصله شدید روانی بین زوجین را ترسیم می کندمطرح نمود به نظر وی در این وضعیت اعضای خانواده متناوباً به عوارض گوناگونی مانندایستایی رابطه وانجماد در رابطه دچار خواهند شد(استرلین کلمنت19،1993).
1-6-6- تعریف عملیاتی متغیر طلاق عاطفی: در این پژوهش طلاق عاطفی متغیر مستقل و انتسابی است وعبارت است از نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه طلاق عاطفی(هاشمی،1392) بدست می آورد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه:
موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرطلاق عاطفی بر سازگاری زنان و کودکان است. این فصل شامل دو قسمت کلی می باشد
1- مبانی نظری در باب متغیرهای پژوهش
2- پیشینه پژوهش. در بخش مباحث نظری ابتدا درخصوص طلاق، انواع و علل و پیامدهای آن مطالبی آورده می شود.
در ادامه مباحث نظری سازه سازگاری مطرح می شود. در بخش دوم، پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط شاخصهای سازگاری زنان و کودکان با طلاق و مشکلات زناشویی آورده شده است.
2-1- مبانی نظری سازه طلاق
تعاریف طلاق: “طلاق” اسم برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید. در کتب لغت، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند رهایی، آزادکردن، ترک کردن (گواهی، 1373).در لغت نامه دهخدا “طلاق” به معنی رها شدن از قید نکاح، رها شدن از عقد نکاح، رها کردن و فسخ کردن عقد نکاح آمده است (دهخدا، 1335).
در فرهنگ معین “طلاق” به معنی جداشدن یا جدایی زن از مرد و نیز به معنای رها شدن زن از قید نکاح آمده است.بر مبنای گفته لنگرودی (1374) طلاق به معنی رد کردن، انکارکردن، نپذیرفتن، قبول نداشتن، اقرار نکردن، نشناختن، منکر شناسایی شدن، رها کردن (معین، 1371).
مترجم شرایع می نویسد: “طلاق در امت به معنی گشودن گره است” و نیز به معنای رها کردن، واگذاردن. مثلا می گویند که: فلان ساقه طالق است. یعنی رها است، هر کجا که می خواهد می رود و می چرخد. یا اینکه طلاق دادم فلان قوم را (محقق حلی، 1374).به اعتقاد کاتوزیان: “طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، فرد به اذن یاحکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد” (کاتوزیان، 1375).در فقه اسلامی طلاق این چنین تعریف شده است: ” اذاله نمودن و از بین بردن قید نکاح بواسطه صیغه (طلاق) بدون آنکه عوضی در مقابلش ملاحظه شود (محقق حلی، 1374).بعضی از استادان حقوق فرانسه از طلاق20 تعریفی به شرح زیر به عمل آورده اند: “طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هردو است” (همان ،1963). در بررسی های اجتماعی، به انحلال قانونی و شرعی و عرفی ازدواج تحت شرایط و مقرراتی خاص، طلاق گفته می شود. در معنای محدود و خاص تر نیز، “انحلال رابطه زن و شوهری در ازدواج دائمی که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی برای زن و شوهر نخواهد بود، ‌طلاق گفته می شود” (گلچین و سیدی، 1387).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در حقوق امروز ایران طلاق به حکم دادگاه واقع می شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: “طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود(امامی، 1374).
در اکثر کشورها، طلاق باید با اجازه قاضی و یا یک مرجع قانونی در فرآیندی قانونی صورت بگیرد و حتی در برخی از کشورها مانند: مالت و فیلیپین طلاق جایز شمرده نمی شود. فرآیند قانونی طلاق نیز شامل مواردی هم چون: حمایت همسر، سرپرستی فرزند، ‌توزیع دارایی ها و تقسیم بدهی هاست که معمولاً موضوع های مهمی هستند. در بیشتر نظام های قضایی، طلاق را باید دادگاه تأیید کند تا مؤثر باشد. در برخی از کشورها مانند پرتغال نیز موقعی که دو طرف بر سر طلاق و شرایط آن به توافق می رسند می توانند برای تأیید و ثبت طلاق خود به مراکز غیر قضایی مراجعه کنند. البته در این کشور، ‌طلاق های از این نوع، از مارس 2008 به صورت اینترنتی صورت می گیرد و نیازی به مراجعه حضوری دو طرف برای گرفتن گواهی طلاق نیست. در همه ایالات آمریکا نیز والدین هنگام جدایی از یکدیگر باید برنامه والدینی داشته باشند تا وظائف و مسئولیت های آن ها در قبال فرزند مشخص باشد (حقانی، 1388).

2-1-1- انواع طلاق:
از نظر فقه اسلامی طلاق به انواع زیر دسته بندی می شود:
طلاق رجعى:طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت ??? روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق،مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى‌توان با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى‌شود (محقق حلی، 1374).
طلاق باین: طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند (محقق حلی، 1374).طلاق باین انواعى دارد:
?- طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز ? سال تمام ندارد.
?- طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود ?? سالگى) رسیده و دیگر نمى‌تواند بچه‌دار شود.
?- طلاق در دوران نامزدى یعنى پیش از انجام مراسم عروسى
?- طلاق زن سه