تاب شامل چهار فصل است. فصل اول به بررسی تاریخ و تحول مردم‌شناسی می‌پردازد. فصل دوم به مرور برخی تلاش‌های انجام شده در زمینه نظریه‌پردازی در مورد گردشگری اختصاص دارد. و گردشگری را به عنوان یک نظام در نظر گرفته و مجموعه ای از پدیده‌های آن را شرح می‌دهد. فصل سوم چگونگی بحث و ارائه تعاریف از گردشگر در محیط‌های علمی‌و آموزشی را بیان می‌کند. و برخی انگیزه‌های پیچیده تری که در گردشگر شدن افراد مؤثر است را مطرح می‌کند. و در فصل چهار با بررسی عنصر سازنده جامعه، یعنی فرهنگ موضوع‌های فوق را جمع‌بندی می‌کند.
بهروز افخمی‌در سال 1386 کتابی را با عنوان ” مقدمه ای بر ارتباط باستان‌شناسی و گردشگری فرهنگی” توسط انتشارات عیلام منتشر کرده است. این کتاب شامل شش فصل است. فصل اول به باستان‌شناسی، پیشینه و اهداف آن می‌پردازد. فصل دوم به تعریف گردشگری، اهمیت و انواع آن، پیشینه گردشگری در ایران و جهان، سازمان جهانی گردشگری، تأثیرات گردشگری، رویکرد میان‌رشته‌ای به گردشگری، عوامل مؤثر در توسعه گردشگری و موانع توسعه گردشگری در ایران می‌پردازد. فصل سوم گردشگری فرهنگی، تعریف و پیشینه آن گردشگری فرهنگی، امنیت و صلح جهانی، مدیریت گردشگری فرهنگی و راه‌های پیشنهادی برای توسعه گردشگری فرهنگی را مطرح می‌کند. در فصل چهارم به ارتباط باستان‌شناسی و گردشگری فرهنگی، منشور برنامه‌ریزی برای محوطه‌ها جاذبه‌های باستان‌شناسی برای گردشگری فرهنگی، روستاهای قدیمی، گردشگری فرهنگی و تأثیر و تأثر گردشگری و میراث فرهنگی و باستان‌شناسی می‌پردازد. در فصل پنجم: بر مطالعه و بررسی مدیریت میراث باستان‌شناختی و گردشگری فرهنگی، منشور برنامه‌ریزی برای محوطه‌ها، حفاظت متوازن محوطه و گردشگری، مشارکت مردم محلی در حفظ مناطق فرهنگی و میراث باستان‌شناختی، رهیافت‌هایی برای مدیریت میراث و گردشگری می‌پردازد. و فصل ششم شامل تجزیه و تحلیل تحقیقات میدانی با استفاده از سیستم نرم افزاری است.
کتاب دیگری با عنوان “مردم‌شناسی جهانگردی” توسط محسن نیازی و همکاران تدوین شده است. فصل اول به تعریف مردم‌شناسی و مردم نگاری و تفاوت میان آن دو می‌پردازد و همچنین اهمیت و قواعد مردم‌شناسی را مطرح می‌کند فصل سوم شامل تعریف گردشگری و گردشگر، اهمیت و فوائد گردشگری و جهانگردی، انواع گردشگری، گردشگری انبوه و جایگزین، گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، ویژگی‌های گردشگری و جهان‌گردی است. و فصل چهارم به ابطه مردم‌شناسی و جهانگردی می‌پردازد، ریشه‌های مردم‌شناسی گردشگری را مطرح می‌کند. فصل پنجم تکامل مردم‌شناسی و جهانگردی را مطرح می‌کند. فصل ششم شامل روش‌های تحقیق در مردم‌شناسی و جهانگردی است. فصل هفتم به طور کامل گردشگری فرهنگی را توضیح می‌دهد. فصل هشتم فرهنگ عامه و جهانگردی را بیان می‌کند. فصل نهم به توصیف دین، باورهای دینی و جهانگردی می‌پردازد. فصل دهم شامل بخش‌های خانواده، خویشاوندی و جهانگردی است. فصل یازدهم تحول فرهنگی و جهانگردی را مطرح می‌کند. فصل دوازدهم جهانگردی و تعامل فرهنگی را شرح می‌دهد. فصل سیزدهم به آثار اجتماعی و فرهنگی و جهانگردی می‌پردازد. فصل چهاردهم زمینه‌های مردم‌شناسی جهانگردی در ایران را توصیف می‌کند. و فصل پانزدهم نقش عشایر و فرهنگ عشایری جهانگردی را معرفی می‌کند.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ادبیات تحقیق
مطالعات نظری: